Baile  /  Eolas Fúinn  /  Reachtaíocht, Na hAchtanna & na Rialacháin um Shaoráil Faisnéise
 

Reachtaíocht, Na hAchtanna & na Rialacháin um Shaoráil Faisnéise

Is é cuspóir leathan na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003 ná cearta a thabhairt don phobal rochtain a fháil ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí, a mhéid is féidir é ag teacht le leas an phobail agus leis an gceart chun príobháideachta.   

Tá Achtanna agus Rialacháin eile ann, lena n-áirítear an tAcht um Míchumas, 2005, a dtéann a bhforálacha i bhfeidhm ar ról an Choimisinéara Faisnéise.

San Aonad Lárnach Polasaí den Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe tá liosta de chomhlachtaí poiblí atá faoi shainchúram an Choimisinéara Faisnéise.

Téacs na nAchtanna um SF 1997 & 2003

D’ullmhaigh an tAonad Lárnach Polasaí den Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe téacs cónasctha ar mhaithe le léiriúchán – atá ar fáil ar an leathanach reachtaíocht. Ní airbheartaítear gur léiriú dlí atá sa téacs cónasctha ná athráiteas ar na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003.

Téacs an Achta um SF 1997

Tá téacs an Achta um Shaoráil Faisnéise 1997 ar fáil ar an leathanach reachtaíocht den suíomh gréasáin Saoráil Faisnéise .

Téacs an Achta um SF (Leasú) 2003

Tá téacs an Achta um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003 ar fáil ar an leathanach reachtaíocht den suíomh gréasáin um Shaoráil Faisnéise.

Treoir maidir leis an Acht um SF

Tá an tAonad Lárnach Polasaí um Shaoráil Faisnéise tar éis Treoir maidir leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 a ullmhú, agus maidir leis an Acht um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003.

Fógraí Polasaí an ALP

Ó am go chéile eisíonn an tAond Lárnach Polasaí um Shaoráil Faisnéisefógraí maidir leis an Acht um SF mar threoir do chomhlachtaí poiblí.

Rialacháin

Tá liosta iomlán de Rialacháin arna ndéanamh faoi na hachtanna um SF ar fáil ar an suíomh gréasáin um Shaoráil Faisnéise.

Alt 6(7) Cinntí

Tá breith tugtha ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, faoi alt 6(7), nach comhlachtaí na hearnála poiblí iad na heintitis seo a leanas chun críocha an Achta USF:

Ardchomhairle Bharra na hÉireann

Dlí-Chumann Corpraithe na hÉireann