Baile  /  Cinntí
 

Cinntí

Athbhreithniú ar Bhreitheanna FOI Comhlachtaí Poiblí

Ceann d'fheidhmeanna an Choimisinéara Faisnéise is ea athbhreithniú a dhéanamh ar bhreitheanna tugtha ag comhlachtaí poiblí maidir le hiarrataí ar fhaisnéis déanta faoin Acht FOI. Tugtar forléargas leathan ar an bhfeidhm sin anseo. Is féidir cur síos mionsonraithe a fháil i Lámhleabhar Nósanna Imeachta na hOifige seo (ar a dtugtar lámhleabhar Alt 16 mar gurb é sin an t-alt san Acht FOI a éilíonn a tháirgeadh). Faoi láthair tá os cionn 400 comhlacht poiblí san áireamh faoin Acht FOI. Gheobhaidh tú faisnéis maidir le conas iarratas a dhéanamh leis an gCoimisinéir Faisnéise ar athbhreithniú ar bhreith tugtha ag comhlacht poiblí sa chuid dar teideal "Achomharc a dhéanamh leis an gCoimisinéir" ar an láithreán gréasáin seo.

Iarraidh ar fhaisnéis

Faoin Acht FOI, déanann iarrthóir iarraidh ar thaifid (doiciméid leictreonacha nó pháipéir) agus ní mór don chomhlacht poiblí breith a thabhairt ar an iarraidh sin laistigh de cheithre seachtaine. Féadfaidh an comhlacht poiblí cinneadh leis an fhaisnéis uile a iarradh a chur ar fáil, cuid de a chur ar fáil, nó diúltú í ar fad a chur ar fáil. Áit a bhfuil sé ag diúltú rochtana ar fhaisnéis, ní féidir leis an gcomhlacht poiblí é sin a dhéanamh ach amháin de réir an Achta FOI a dhéanann foráil do chosaint faisnéise ar leith trína chlásail "díolúinte". Tá ailt den Acht freisin a dhéanann cur síos ar fhaisnéis nach bhfuil san áireamh faoin Acht agus is féidir le comhlachtaí poiblí brath ar na hailt sin chun rochtain ar fhaisnéis a dhiúltú.

Athbhreithniú inmheánach an chomhlachta phoiblí

Má bhíonn an t-iarrthóir míshásta leis an mbreith, ní mór dó/di achomharc a dhéanamh ar an mbreith leis an gcomhlacht poiblí ar dtús (laistigh de cheithre seachtaine). Ní mór don chomhlacht poiblí breith ar "athbhreithniú inmheánach" a thabhairt ansin. Nuair nach dtugtar freagra laistigh d'fhráma ama ar leith, meastar gur diúltú a bhíonn i gceist agus is féidir leis an iarrthóir leanúint ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile - athbhreithniú inmheánach, nó achomharc leis an Oifig seo. Áit nach bhfuil aon mheicníocht athbhreithnithe inmheánaigh ar fáil, rud is annamh, is féidir iarratas a dhéanamh go díreach chuig an gCoimisinéir. Bíonn roinnt bheag de bhreitheanna "tosaigh" nach mbíonn orthu tabhairt faoi nós imeachta athbhreithnithe inmheánaigh. Tá táille iníoctha ag gach ceann de na trí chéim den phróiseas, ach ní bhaineann an táille ach le hiarrataí neamhphearsanta. Ní bhaineann táille ar bith le iarratáí i gcás rochtain ina bhfuil faisnéis phearsanta faoin iarratasóir amhain.