Baile  /  Athbhreithniú a Dhéanamh  /  Conas Iarratas Athbhreithniú a Dhéanamh
 

Conas Iarratas Athbhreithniú a Dhéanamh

Déan achomharc laistigh de shé mhí

Go ginearálta ba chóir iarratas ar athbhreithniú ar bhreith FOI comhlachta phoiblí a bheith déanta leis an gCoimisinéir laistigh de shé mhí. Féadfaidh an Coimisinéir cur leis an teorann ama seo má mheasann sí go bhfuil forais réasúnacha ann chun é sin a dhéanamh. (Más breith í an bhreith ar iarraidh a bhfuil feidhm ag alt 38 maidir léi, nó má bhaineann an bhreith le cur leis an teorann ama a nglactar leis an iarraidh a mheas, ní mór ansin an t-iarratas a bheith déanta laistigh de choicís).

Déan iarratas i scríbhinn

Tugtar "iarratais ar athbhreithniú" ar achomhairc a dhéantar leis an gCoimisinéir Faisnéise. Más mian leat go ndéanfadh an Coimisinéir Faisnéise athbhreithniú ar bhreith atá déanta ag comhlacht poiblí ar d'iarraidh FOI, ní mór duit iarratas a dhéanamh i scríbhinn agus an táille chuí a íoc. Is féidir leat iarratas a dhéanamh tríd an bpost; is féidir leat d'iarratas a thabhairt chun na hOifige go pearsanta; agus is féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne freisin. Más mian leat iarratas a dhéanamh ar líne, léigh ár séanadh le do thoil. Nuair a fhaightear iarratas ar athbhreithniú lasmuigh d'uaireanta oifige, déileálfar leis ar nós gur tháinig sé ar an gcéad lá oibre eile.

Ba chóir go mbeadh na nithe seo a leanas le d'iarratas:

  • Ba chóir go mbeadh d’ainm, do sheoladh, d’uimhir theileafóin agus sonraí teagmhála ar bith eile (e.g. seoladh ríomhphoist) le d'iarratas;
  • ainm an chomhlachta phoiblí lena ndearnadh an iarraidh FOI;
  • an táille chuí – féach ar an rannóg a bhaineann le táillí ar an leathanach seo;
  • má chreideann tú nach bhfuil aon táille iníoctha nó go bhfuil táille laghdaithe iníoctha, cuir an fhaisnéis a thacaíonn leis seo ar fáil;
  • uimhir thagartha bhreith an chomhlachta phoiblí (má tá a leithéid agat);
  • ba chóir duit freisin na gnéithe de bhreith an chomhlachta phoiblí nach bhfuil tú sásta leo agus atá tú ag déanamh achomhairc ina gcoinne a lua.


Íoc táille má tá a leithéid dlite

Luann an tAcht FOI nach mór don Choimisinéir táille €50 a ghearradh (tá cásanna ar leith ann nuair nach bhfuil an táille iníoctha cosúil le nuair nach bhfuil ann ach faisnéis phearsanta faoin iarrthóir sna taifid), agus nach féidir léi glacadh le hiarratas mura n-íocfar an táille. Má tá táille dlite ach nach bhfuil sé íoctha, ní féidir linn d'iarratas a phróiseáil, tá sé ar nós nach ndearnadh an t-iarratas ar chor ar bith.

Má tá cárta leighis agat, nó más cleithiúnaí duine le cárta leighis atá ionat, nó más tú an tríú páirtí atá ag déanamh achomhairc ar bhreith comhlachta phoiblí chun d'fhaisnéis a thabhairt amach ar mhaithe le leas an phobail, is é €15 an táille atá ann ansin. Níl aon rogha ag an gCoimisinéir maidir le táillí. Cuireadh tús leis an gceanglas seo maidir le táillí a íoc an 7 Iúil 2003. Más mian leat fáil amach an bhfuil táille dlite i do chás, cuir ríomhphost chugainn le do thoil. Má mheasann tú go bhfuil táille dlite i do chás, is féidir leat do tháille a íoc ar líne. Mar a luaitear thuas, ní féidir leis an gCoimisinéir glacadh le d'iarratas go dtí go n-íocfar an táille.

Áit a mbaineann tábhacht leis an dáta a ndéantar an iarratais (mar shampla má bhíonn sé gar don teorann sé mhí atá ann chun achomharc a dhéanamh), NÍ ghlactar le dáta faighte an ríomhphoist nó an facs (féach thíos) mar dháta an iarratais. Is é dáta an iarratais an dáta a íoctar an táille chuí go hiomlán.

Ní bhíonn iarratais ar athbhreithniú a dhéantar ar líne bailí ach amháin má dhéantar ar an bhfoirm atá ar fáil ar an láithreán seo iad. Níl iarratais a sheoltar chuig seoltaí aonair na mball foirne bailí.

Dearbhófar go bhfuil d'iarratas faighte

Dearbhóidh Oifig an Choimisinéara Faisnéise láithreach go bhfuil d'iarratas faighte agus gheobhaidh tú fógra a luaithe agus a gcinneann an Coimisinéir glacadh leis an iarratas ar athbhreithniú nó gan glacadh leis.

  • Déan Iarratas ar Athbhreithniú (ar-líne)
  • Déan Iarratas ar Athbhreithniú (as-líne)
  • Táillí i gcomhair Athbhreithniú an Choimisinéara